Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Messukylän Metsäpojat ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on Tampere ja sen kielenä on suomi.

Lippukunta on Hämeen partiopiirin jäsen.

Lippukunnan taustayhteisö on Tampereen Messukylän seurakunta. Taustayhteisö ei ole lippukunnan toimielin, vaan se tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan taustayhteisön periaatteita lippukunnan sääntöjen 2 §:n mukaisesti.

 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Lippukunta järjestää partiotoimintaa 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille partion kasvatustavoitteiden ja tarkoituksensa toteuttamiseksi. Partiotoimintaa ovat kokoukset, koulutukset, kurssit, leirit ja retket.

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma.

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää lippukunnan syyskokous. Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia, järjestää myyjäisiä sekä järjestää huvitilaisuuksia asianomaisilla luvilla.

 

Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

 

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen ehdotetaan ja hyväksytään yhdistyksen kokouksessa ⅔ äänten enemmistöllä.

 

Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella.

 

4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja oikeus osallistua päätöksentekoon.

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Varsinaiset jäsenet ovat lisäksi velvollisia suorittamaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n vuosittain partiotoiminnassa mukanana olevista henkilöistä keräämän maksun, jota kutsutaan partion jäsenmaksuksi. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Lippukunta voi myöntää jäsenelle jäsenmaksuvapautuksen yhdistyksen omasta jäsenmaksusta työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan sosiaalisen syyn perusteella.

 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko lippukunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Lippukunnan hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

6 § Yhdistyksen kokous

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tammi-huhtikuussa ja yhdistyksen syyskokous elo-marraskuussa. Lippukunnan hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.

Jokaisella yli 15-vuotiaalla yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei lippukunnan säännöissä ole toisin määrätty. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

 

7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta joko sähköpostitse, postitetuilla kirjeillä, ilmoitustaulutiedotteella tai lehti-ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja mahdollisuus etäosallistumiseen.

Jos jäsen haluaa, että varsinainen yhdistyksen kokous käsittelee sääntöjen 8 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi jotakin muuta asiaa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

 

8 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.        Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2.        Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3.        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.        Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.        Vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus
 6.        Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös
 7.        Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8.        Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.        Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2.        Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3.        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.        Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.        Vahvistetaan toimintasuunnitelma
 6.        Vahvistetaan talousarvio
 7.        Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8.        Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 9.        Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet
 10.      Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

9 § Hallitus ja sen tehtävät

Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu lippukunnanjohtajaksi kutsuttu puheenjohtaja ja 5-15 samassa kokouksessa valittua hallituksen jäsentä. Lippukunnanjohtajan tulee olla yli 18-vuotias lippukunnan jäsen, jolla on partiojohtajavaltakirja.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanapulaisjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta lippukunnan toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Etäosallistuminen on mahdollista hallituksen kokouksissa.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

Hallituksen tehtävät

 1.        Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 2.        Vastaa yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta
 3.        Edustaa yhdistystä
 4.        Kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja sekä valmistelee että esittelee niissä käsiteltävät asiat
 5.        Hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta
 6.        Pitää jäsenluetteloa

 

10 § Yhdistyksen taloudellinen toiminta

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja yksin tai hallituksen  määräämät henkilöt kaksi yhdessä.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

 

13 § Yhdistyksen purkaminen

Lippukunnan purkaminen edellyttää kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen päätöstä. Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että sitä kannattaa kummassakin yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa mainituista äänistä.

Jos lippukunta purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään partiotoiminnan edistämiseen lippukunnan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.